"sitna"

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 1 z 2

Liliowiec 11-07-18 11:08

Otrzymałam haniebny wyrok NSA, haniebny jak ostatnio się mówi na wyroki, które bardzo krzywdzą ludzi. Nie są sprawiedliwe. Które źle świadczą o naszym sądownictwie.
Jest to wyrok I OSK 745/16 - Wyrok NSA. Przymusowy wykup gospodarstw rolnych. Oddalono skargę kasacyjną.
Od 1994r sprawa była tak jak obecnie mówią grillowana w urzędach, SKO, sądach, tzn przez ponad 20 lat zakończona między innymi takim stwierdzeniem Sądu Naczelnego.

" W aktach sprawy nie zachował się żaden dokument wykazujący, że pominięto procedurę licytacji określoną w $3, $4, $5, $5a i $6 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia licytacji wchodzących w skład gospodarstw rolnych . Brak jest zatem podstaw do podważania w tej kwestii. Wszelkie wątpliwości co do tego czy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa należy rozstrzygać na korzyść legalności kwestionowanej decyzji. Brak jednoznacznych dowodów podważających legalność decyzji stanowi negatywną przesłankę do jej wzruszenia. Rażącego naruszenia prawa nie można bowiem domniemywać".

Gdzie jest w tym wszystkim rolnik, właściciel, który te ziemie w pocie czoła uprawiał i żywił całą rodzinę w czasie okupacji. Ważniejsza jest legalność decyzji, jakiegoś papierka ?. Ważniejsza jest nomenklatura, która przejęła u nas grunty "Na Małym i Dużym Chmielowskim", "Sitnej" i boi się żeby tego nie straciła.

"A gdy Ciebie kto zapyta, kto ty taki skąd ty rodem ?.
Mów, żeś z tego łanu żyta, żeś z tych łąk co pachną miodem.
Mów, że jesteś z takiej chaty, co Piastowską była.
Żeś z tej ziemi, której kwiaty, gorzka rosa wykarmiła."

Maria Konopnicka.

Odpowiedz Cytuj
Liliowiec 16-07-18 17:19

Majątek jest wynikiem pracy i działalności kilku pokoleń. A ta łąka, którą nam zagrabiono w zamian dając groszową zapłatę, była zakupiona już 16 kwietnia 1917 roku przez moich dziadków we wsi Piwonia gminy Siewierz Powiatu Będzińskiego. (czyli wtedy byliśmy w powiecie Będzińskim).
Pisze właściciel sprzedający grunt - Dobrowolną Ugodą:: "Niniejszy grunt sprzedajemy nabyty przez ojców czyli rodziców naszych Antoniego i Teofili Siwickich zapisany tytułem intercyzy przedślubnej przez Matkę moją Teklę Białą na dniu 15 stycznia 1875 roku".
W niejednym domu w Siewierzu są stare cenne dokumenty dotyczące praw do własnych gruntów, naszych siewierskich gruntów, ale urzędy, sądy przyzwalają na to, żeby leżały odłogiem, żeby były przejmowane przez obcych.

Odpowiedz Cytuj
Liliowiec 22-07-18 21:45

Nie dziwię się teraz, że NSA wydał tak haniebny wyrok po przeczytaniu tej poniżej informacji:

"Ograniczenie w czasie możliwości stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa
Data:
2017-11-17

25 września 2017 r. Rzecznik ponownie, po raz trzeci już z kolei (poprzednie pisma Rzecznika z 7 stycznia 2016 r. i z 28 kwietnia 2017 r.), wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. (sygn. P 46/13), dotyczącego art. 156 k.p.a. (IV.7004.45.2015)

Zgodnie z tym przepisem możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, i to w każdym czasie, niezależnie od tego, kiedy taka wadliwa decyzja została wydana. Rozwiązanie takie umożliwia obecnie m.in. przeprowadzanie procesów reprywatyzacyjnych. Mimo że jego częściową niekonstytucyjność stwierdzono ponad półtora roku temu, do tej pory przepis ten nie został znowelizowany."
Postkomuniści i cwaniacy boją się teraz o nieruchomości, które w nieuczciwy sposób nabyli.

Odpowiedz Cytuj
Liliowiec 30-07-18 10:25

Cytuję urywek z wyroku NSA I OSK 745/16.

"Zdaniem Ministra brak (po ponad 30 latach) protokołu z lustracji nieruchomości oraz opinii organu o jej kwalifikacji zgodnie z Par. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a także protokołu z licytacji gospodarstwa - nie może jednoznacznie przesądzać, iż takiej lustracji oraz licytacji nie było. Świadczy o tym okoliczność, że w decyzji Naczelnika znajduje się informacja o wydaniu w dniu marca 1978 r. decyzji wszczynającej to postępowanie. Decyzja ta zaś mogła być wydana tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu lustracji i wydaniu opinii komisji o kwalifikacji gospodarstwa rolnego do kategorii wskazanej w Par. 1 rozporządzenia."

SKRAJNA MANIPULACJA.

Tak się dobrze składa, że ja mam dużo dokumentów z tamtych lat. Oto pierwszy z nich.

Pismo Nr 42/7434/14/95 z dnia Siewierz, 1995.08.07. skierowane do Urzędu Rejonowego w Zawierciu Wydział Geodezji. Cytuję: "W odpowiedzi na pismo Nr G.II.6017/2955/94 z dnia 8.11.1994 r. w załączeniu przesyłam akta sprawy zakończonej decyzjami: ..."
Już wtedy po
20 latach
nie było protokołu z lustracji gospodarstwa i protokołu z licytacji gospodarstwa.

Odpowiedz Cytuj
Ja 30-07-18 12:38

A co to w ogóle znaczy „sitna”?

Odpowiedz Cytuj
Liliowiec 30-07-18 18:37

"sitna" słowo w cudzysłowie to przysiółek Sitna - teren Siewierza po prawej stronie drogi na Zawiercie przed Lasem Piwońskim. Na tym terenie znajdowały się pola rolników siewierskich zagrabione za grosze lub wcale przez komunę. Obecnie pobudowana jest tam obwodnica, na reszcie terenu są ugory. Użyłam specjalnie nazwy w cudzysłowie i z małej litery żeby podkreślić, że nie jest to teren który pamiętam, z szacunku dla terenu który tam był. Szkoda, że nie oddano tego terenu prawdziwym rolnikom. Może dzisiaj z okien samochodu zobaczyłabym pola lawendy, rumianku, szałwi lub innych ziół.

Odpowiedz Cytuj
Liliowiec 31-07-18 18:26

SKRAJNA MANIPULACJA.

Cytat z haniebnego wyroku:NSA: ".. Naczelnik nie musiał dysponować protokółem z lustracji gospodarstwa, a jedynie zobligowany był do zbadania czy zaistniały warunki do skorzystania przez Skarb Państwa z przysługującego mu prawa pierwokupu. Jednocześnie Minister zaznaczył, że z decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Siewierzu wynika, że kwota 12.700,80 będąca ceną nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa i równającą się cenie wywoławczej została wypłacona małżonkom R. w dniu 30 kwietnia 1979r.,o czym świadczy figurująca na decyzji pieczęć Banku Spółdzielczego w Siewierzu."

Jak w bezczelny sposób urzędy i sądy ogłupiają ludzi. Nie posiadając dokumentów, manipulują, wybielając czasy komunizmu.

Przedstawiam następny dokument.

Zlecenie wypłaty 7.I.77r "Sam. Chł. w Siewierzu woj katowickie "PUNKT SKUPU ŻYWCA" Nr 577030
Nr sztuki 388 waga netto 454kg Klasa E cena za 1 kg 33 zł
należność 14 982.00. .

Za pole o powierzchni 0,3969 ha wypłacono lub nie -
kwotę 12 700,80, cenę mniejszą niż za jedną sztukę żywca, która wynosiła
14 982.00. Obecnie cena żywca wynosi około 6 zł, poprzednio była to 33 zł. Patrząc na tą cenę obecnie jest pomniejszona pięciokrotnie, pomniejszmy również pięciokrotnie kwotę 12700 zł. Otrzymamy w przybliżeniu wynik, że za pole o powierzchni 0,3969 ha zapłacono niewiele ponad 2 tys zł. Taka dana powinna pojawić się w wyroku.

Za pole zapłacono niewiele ponad 2 tys, a nie 12 700,80 bo ta cena odpowiadała cenom z tamtych lat !!!.

Odpowiedz Cytuj
Liliowiec 01-08-18 13:34

SKRAJNA MANIPULACJA.

Cytat z haniebnego wyroku NSA: "..organy obu instancji zmuszone były wydać rozstrzygnięcie w oparciu o bardzo niewielki materiał dowodowy i zdaniem Sądu ich ocena jest zgodna z prawem. Brak dokumentów dotyczących sprawy nie może bowiem stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji, która została przecież wydana prawie czterdzieści lat temu".

Nie mając dokumentów NSA opiera swój wyrok na domysłach. BRAWO !

Na kwicie dostawy zwierząt rzeźnych nr 977030 jest jeszcze jedna wpisana sztuka 386 umowa kontr. 36 klasa I.
Z tych danych można wyczytać, że 7 stycznia 1977 roku oddano aż 386 sztuk bydła rzeźnego w Siewierzu. że to bydło było zakontraktowane i myślę, że to duża ilość.
Z tych danych można wyczytać też, że żywiec był klasy E (eksportowej) oraz I (pierwszej). Jak zatem ma się to co wymyślono i napisano w wyroku, że była słaba produktywność gospodarstwa rolnego i że zaliczono gospodarstwo rolne do kategorii wykazującej niski poziom produkcji wskutek zaniedbania..

Odpowiedz Cytuj
Liliowiec 02-08-18 11:34

SKRAJNA MANIPULACJA.

Cytat z haniebnego wyroku NSA: "Decyzja ta nie została zaskarżona przez strony. Tym samym stała się prawomocna. Co więcej J. i J.R. otrzymali za wykupioną nieruchomość należność pieniężną równą cenie wywoławczej, która została im wypłacona z Kasy Banku Spółdzielczego w Siewierzu."

Szanowni sędziowie sądu NSA nie znają historii ?, lub ją wybielają bo są potomkami komunistów. W czasach PRL-u (tutaj w latach 70-tych ub. wieku) nie można było się odwoływać, bo to oznaczało sprzeciwianie się władzy. Wkraczała milicja jak toś był nie posłuszny. Nie działały sądy administracyjne. Odwołali się w odpowiednim czasie 1994 roku. Na całej powierzchni DUŻEGO I MAŁEGO CHMIELOWSKIEGO, SITNEJ i ŁAZ przejęto grunty od rolników za grosze. Do dziś jak można zobaczyć na przykładzie nie wszyscy otrzymali zadośćuczynienia.

Jak to się stało że Bank Spółdzielczy w Siewierzu wypłacał należność pieniężną i nie został po tej wypłacie żaden dokument ?.

W piśmie BSS 78/2009 z dnia 25.05.2009r Bank Spółdzielczy w Siewierzu informuje ".. Bank Spółdzielczy w Siewierzu nie posiada dokumentów z 1976 roku ponieważ decyzje te były przekazane do organu wydającego te dokumenty tj. Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu.."

Zrozumiałym jest, że bank musiał się rozliczyć z pieniędzy z Urzędem i w księgowości w Urzędzie powinny znaleźć się zapisy, a ich nie ma. Może to prawda, co mówili mi rolnicy, że Naczelnik takie niskie kwoty (w tym przypadku ponad 2 tys zł za nieruchomość o powierzchni 0,3969 ha) wypłacał z kieszeni.

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://siewierz.istrefa.com

istrefa gmina Siewierz | istrefa powiat będziński | istrefa śląskie | istrefa Polska

Siewierz - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat będziński, województwo śląskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 42-470 42-510


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem