Małe i Duże CHmielowskie

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 3 z 12

Stowarzyszenie 22-11-12 0:11

Postanowienie o umorzeniu śledztwa Prokuratura Rejonowa w Zawierciu Sygn. Akt 2 Ds. 231/10 z dnia 31.03.2010r Jest to kolejne umorzenie śledztwa przez tego samego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu Grzegorza T. Żaden pokrzywdzony nie został w sprawie Małego i Dużego Chmielowskiego przesłuchany. Pokrzywdzeni nie mieli wpływu na ukierunkowanie śledztwa. Uzasadnienie. Prokuratura Rejonowa w Zawierciu nadzorowała prowadzone przez KPK w Będzinie śledztwo w sprawie uprawnień przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz przy zmianie studium i podjęcia decyzji w przedmiocie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wchodzących w skład tzw. "Małego i Dużego Chmielowskiego". Postanowieniem z dnia 27.02.2009r., postępowanie zostało umorzone na zasadzie art. 17 par 1 pkt 2 kpk wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Przed uprawomocnieniem się wskazanego orzeczenia do tutejszej prokuratury wpłynęło pismo sygnowane przez byłych właścicieli spornych gruntów domagające się sprawdzenia legalności działania pracowników Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Opolu przy sprzedaży nieruchomości w maju i czerwcu 2001r. Sebastianowi Lesz.... Potrzeba formalnego rozstrzygnięcia i tego wątku spowodowała konieczność wyłączenia ze śledztwa wiodącego stosownych materiałów procesowych do odrębnego postępowania, które umorzono w dniu 14.12.2009r. wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Złożone przez pokrzywdzonych na to orzeczenie zażalenia zyskały aprobatę sądu, który postanowieniem z dnia 9.03.2010r., sygn. akt. VII Kp 35/10 uchylił zaskarżoną decyzję wytykając jej przedwczesność wynikającą z oparcia się wyłącznie o analizę wyłączonych dokumentów ze sprawy w której badano jedynie zachowania Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. W tych okolicznościach wskazać należy, że sądowi zupełnie umknął sygnalizowany w treści podlegającego kontroli instancyjnej postanowienia fakt, że kwestia legalności obrotu spornymi nieruchomościami stanowiła także przedmiot ustaleń faktycznych poczynionych w toku śledztwa wiodącego. Ustalono bowiem, na podstawie zeznań przesłuchiwanych w sprawie świadków w tym przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnej, oraz analizy licznych załączonych do akt dokumentów, że grunty zostały w przeszłości przejęte od pierwotnych właścicieli na rzecz Skarbu Państwa na podstawie różnych przepisów prawa materialnego. Przepisy ustawy z dnia 19.10.91 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. nr 208, poz. 2128 z późń. zm.) oddały je następnie w zarząd Agencji Nieruchomości Rolnych. Mając wynikające z treści art. 5 cytowanej ustawy upoważnienie do wykonywania prawa własności i praw rzeczowych do przejętych w zarząd gruntów, opolski oddział agencji zlecił umową z dnia 17.11,1993r., Wojewódzkiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych rozdysponowanie nieruchomości zlokalizowanych na terenie byłego województwa katowickiego.W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 02.09.1998r., ogłoszonego w dniu 10.08.1998r., dzierżawcą spornych gruntów zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Siewierz został Sebastian Lesz... , który co wymaga podkreślenia jako jedyny do tego przetargu przystąpił. W maju i czerwcu 2001r., Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych sprzedało korzystając ze szczegółowego zlecenia z dnia 14.06.200r Nr SGZ 42402/SL-KAQ/7/2000, Sebastianowi Lesz... korzystającemu z pierwszeństwa nabycia większości dzierżawionych terenów. Cenę ustalono na podstawie operatów szacunkowych z dnia 14 i 30.102000r., opracowanych przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Pozostałe dzierżawione grunty zostały odebrane dzierżawcy w dniu 12.06.2007r., z uwagi na rozwiązanie umowy z powodu zaległości w uiszczeniu czynszu. Oceniając legalność obrotu spornymi nieruchomościami stwierdzić należy, że zarówno uprzednia dzierżawa jak i sprzedaż nieruchomości leżały w sferze ustawowych uprawnień Agencji Rynku Rolnego. Wprawdzie nie dochowano stosując prawo pierwszeństwa w zakupie pełnego trzyletniego okresu dzierżawy, ale fakt ten nie może przesądzać o ważności czynności prawnej a tym bardziej skutkować sankcjami natury karno - prawnej. Wniosek taki pozostaje uprawniony tym bardziej, że Sebastian Lesz... pozostawał w faktycznym posiadaniu spornych gruntów od 1 marca 1992r., dzierżawiąc je od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Siewierzu. Umowę tę potwierdził później likwidator RSP wobec czego do zasobu Agencji Rynku Rolnego trafiły one obciążone umową dzierżawy.Także i ta kwestia przesądziła zapewne o postanowieniu przez Zespół Kontroli Wewnętrznej działający w biurze Prezesa ANR, po przeprowadzeniu w wyniku skargi jednego z mieszkańców Siewierza postępowania wyjaśniającego, wniosku o braku podstaw do skutecznego wniesienia pozwu o unieważnienie umowy sprzedaży gruntów Sebastianowi Lesz... Za dyskusyjny z punktu widzenia dochowania zadość wymogom określonym przepisami wewnętrznymi agencji uznać także należy sposób sprzedaży aktem notarialnym z dnia 28.06.2001r., trzech nieruchomości z których żadna nie przekraczała powierzchni 50 ha, choć sumarycznie tę wartość przekraczały. Istotną natomiast w ocenie tej kwestii w kontekście znamion występku z art. 231 kk. pozostaje okoliczność, że taki sposób sprzedaży nie wpłynął w żadnym razie na cenę albowiem została ona wytyczona według obowiązujących wówczas kryteriów rynkowych przez niezależnego biegłego, który dokonał oszacowania wartości każdej działki. Należy również mieć na uwadze fakt, że wartość inwestycyjną nabytych przez Sebastiana Lesz... części działek ogranicza do dzisiaj fakt, że sąsiadują one i są często podzielone licznymi działkami pozostającymi do chwili obecnej w zasobie Agencji Rynku Rolnego. Osobną kwestią stanowi podnoszone przez jedną z pokrzywdzonych - Alfredę R. roszczenie do części działki nr 8001/2, Którą również nabył Sebastian Lesz... a zdaniem w/w decyzja wywłaszczeniowa Naczelnika Miasta i Gminy w Siewierzu z dnia 24.11.1975r dotyczyła przymusowego wykupu tylko połowy nieruchomości. Nie wdając się w ocenę zasadności stawianej przez pokrzywdzoną tezy należy stwierdzić, że tyczy ona zagadnień ściśle administracyjno i cywilno prawnych i stąd wynikłe z niej roszczenia winny być realizowane w innym niż karnoprawnym trybie. Załączone przez w/w pisma wskazują zresztą, że pokrzywdzona czyni w tym zakresie stosowne działania, które nie przynosząc do chwili obecnej pożądanego rezultatu nie dają li tylko z tego powodu podstaw do skierowania roszczenia do oceny w toku postępowania karnego. Reasumując brak jest danych, że pracownicy agencji i WBGiTR działali celowo w zamiarze obejścia obowiązujących przepisów bądź tym bardziej w porozumieniu z dzierżawcą towarzyszył im zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej. Podkreślenia w tym kontekście wymaga fakt, że ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wartość nieruchomości nie kwestionowana także w toku kontroli dokonanej przez Zespół Kontroli Wewnętrznej działający w biurze Prezesa ANR nie daje podstaw do ustalenia, że Skarb Państwa poniósł w wyniku tej transakcji szkodę majątkową. z tych powodów postępowanie wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego postanowiono umorzyć.

Odpowiedz Cytuj
JA 22-11-12 12:25

To już drugie czy trzecie umorzenie . Jak widać wszystko jest w porządku. O co cała ta wojna ? W sprawie piasku było jedno umorzenie (czy nawet nie podjęto sledztwa ) i wszystko jest o.k.

Odpowiedz Cytuj
Stowarzyszenie 22-11-12 19:51

Postanowienie Sądu Rejonowego II Wydział Karny Sygn. akt. II Kp 160/09 z dnia 11 marca 2010r Sąd Rejonowy zważył , co następuje: Zażalenie nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 55 Par 1 kpk w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 Par 2 kpk pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sadu. Zgodnie z Par 2 tego artykułu taki akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata. Tym samym w powyższej sprawie Prokurator błędnie skierował akta sprawy powtórnie do Sądu Rejonowego w Zawierciu, skarżącym bowiem nie przysługiwało prawo złożenia zażalenia na powtórne postanowienie o umorzeniu postępowania skoro zaś nie przysługiwało im to prawo, to taki środek odwoławczy jako niedopuszczalny z mocy ustawy Sąd odwoławczy zobowiązany był pozostawić bez rozpoznania. W chwili obecnej jedynym możliwym sposobem kontynuowania umorzonego postępowania jest sporządzenie tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia o którym mowa w cytowanym wyżej przepisie przez adwokata i złożenie go wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Mając na uwadze powyższe Sąd postanowił, jak na wstępie.

Odpowiedz Cytuj
Stowarzyszenie 23-11-12 22:13

Z poprzedniego postu: "pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sadu. Zgodnie z Par 2 tego artykułu taki akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata." Zrozumiałym jest, że kilku pokrzywdzonych na emeryturach i rentach (byli właściciele pól na "Małym i Dużym Chmielowskim"), finansowo nie byli w stanie ponieść kosztów procesu, tym bardziej że mieli do czynienia z osobami które na ich gruntach ogromnie się wzbogacili, dlatego postanowiono utworzyć Stowarzyszenie z większą ilością osób. A co na to Prokuratura Rejonowa w Zawierciu: 2 Ds.231/10 Zawiercie, dnia 07 września 2010r W nawiązaniu do treści Pana pisma z dnia 27 lipca 2010 r. adresowano do Prokuratora Generalnego R.P. a przesłanego według właściwości tutejszej prokuraturze informuję, że działając na zasadzie Par 265 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 marca 2010r Regulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U 49/10, poz. 296), po zapoznaniu się z całością materiałów aktowych, odnośne pismo jako nie dające podstaw do kontynuowania postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem o umorzeniu śledztwa - załączono do akt bez dalszego biegu. Do wiadomości Prokuratura Okręgowa w Częstochowie sygn. akt I Dsn 7/08/Z --- Tak potraktowano nas, że nie zauważono, że to pismo było Stowarzyszenia, a nie jakiegoś tam pokrzywdzonego.

Odpowiedz Cytuj
JA 25-11-12 20:32

" To pismo było Stowarzyszenia, a nie jakiegoś tam pokrzywdzonego ". Ale megalomania. A w czym to jest lepsze stowarzyszenie od jakiegoś pokrzywdzonego !!!

Odpowiedz Cytuj
Stowarzyszenie 26-11-12 11:54

Miało to "JA" znaczenie. Nie dość, że wyszła komiczna rzecz, a do tego kłopotliwa. To jest tak jak by pod twój adres przychodziła korespondencja jakiegoś pana lub na odwrót. A w Siewierzu lubią plotkować. Listonoszka też się pogubiła i ciekawie to skomentowała. Kłopotliwa ponieważ to były listy polecone i należało to sprostować.

Odpowiedz Cytuj
Stowarzyszenie 26-11-12 16:00

Sad Rejonowy w Zawierciu II Wydział Karny Sygn. akt. II Kp 160/09 z dnia 16 grudnia 2009r zarządza sprostować nieścisłość w protokole posiedzenia z dnia 28 sierpnia 2009r poprzez zastąpienie na stronie pierwszej protokołu zapisu o treści "orzeczenie jest prawomocne" zapisem o treści "na postanowienie przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego" oraz poprzez wpisanie, że posiedzenie zakończyło się o godz. 14 min. 45 w miejsce błędnego zapisu "14 min. 30" albowiem w protokole wskazanym wyżej znalazły się nieścisłości wymagające sprostowania.

Odpowiedz Cytuj
Stowarzyszenie 27-11-12 18:06

Takich potknięć Prokuratury jest więcej, a to świadczy o bagatelizowanie dla nas ważnej społecznej sprawy. 2Ds. 649/08 z dnia 16.12.08r Prokuratura Rejonowa w Zawierciu W nawiązaniu do treści pisma z dnia 10.11.08 r uprzejmie informuję, że w aktach sprawy istotnie brak jest zwrotnego odbioru przez .... odpisu postanowienia z dn. 10.10.08r., co tłumaczyć należy przeoczeniem pracownika sekretariatu związanym z dużą ilością występujących w przedmiotowym postępowaniu osób pokrzywdzonych. Zawiadamiam jednocześnie, że zleciłem KP Policji w Będzinie przeprowadzenie dodatkowych czynności procesowych w tej sprawie a ich ocena wpłynie na podjęcie decyzji o ewentualnym podjęciu umorzonego postępowania, o czym zostanie Pani powiadomiona. --- Naszą sprawę prowadziła KP Policja w Będzinie, a nadzorowała Prokuratura w Zawierciu Tak jak w przypadku zdrowia powinien się wypowiadać lekarz, tak w przypadku naszej sprawy powinni wypowiadać się fachowcy.

Odpowiedz Cytuj
Stowarzyszenie 28-11-12 17:54

2 Ds.11/09 Zawiercie. 17.03.09r Prokuratura Rejonowa w Zawierciu Uprzejmie informuję, że w treści doręczonego Pani/Panu odpisu postanowienia z dnia 27.02.09r., zawarto mylne pouczenie dotyczące możliwości ponownego zaskarżenia takiej decyzji procesowej. Zważywszy bowiem fakt, że postępowanie zostało podjęte na nowo, przysługuje Pani/Panu wniesienie do Sadu Rejonowego w Zawierciu zażalenia na kończące je postanowienie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem tut. prokuratury w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma. Zażalenie wniesione po terminie pozostaje bezskuteczne. Jednocześnie przepraszam za wszelkie niedogodności wynikłe z mylnego pouczenia. --- Dodam od siebie, że Sąd Rejonowy w Zawierciu II Wydział Karny wyprosił z sali osoby pokrzywdzone, które może nie zdążyły złożyć zażalenia lub nie potrafiły napisać takiego zażalenia z racji swojego podeszłego wieku, a przyjechały specjalnie na rozprawę z Siewierza, co uważam było bardzo nie w porządku. A później osoby które nie wniosły zażalenia, zostały pomijane w sprawie.

Odpowiedz Cytuj
Stowarzyszenie 29-11-12 19:13

Sprawy takie jak nasze społeczne powinny być rozpatrywane w Prokuraturze Okręgowej, Stowarzyszenie prosiło o zmianę prokuratury w Prokuraturze Generalnej. A co my tutaj mamy ?. Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postępowania Przygotowawczego Pismo PG II Ko1 1517/10 z dnia 10.08.2010r skierowane do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach W załączeniu uprzejmie przekazuję według właściwości pismo .... z dnia 27 lipca 2010 roku określone jako zawiadomienie o przestępstwie, celem spowodowania stosownego rozpatrzenia. A Prokuratura Apelacyjna w Katowicach co zrobiła ?. Pismo Ap I Ko. 91/08/Cz z dnia 20 sierpnia 2010r skierowane do Prokurator Okręgowy w Częstochowie W załączeniu przesyłam według właściwości pismo .... z dnia 27.07.2010 roku, z załącznikami, przekazane przez Prokuraturę Generalną w dniu 16.08.2010 roku, celem rozpoznania w zakresie kompetencji i udzielenia odpowiedzi zainteresowanemu. ------ Nawet nie zauważono, że jest to pismo Stowarzyszenia. A co Prokuratura Okręgowa Wydział III Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym w Częstochowie zrobiła ?. Przesłał pismo I Dsn 7/08/Z Częstochowa, dnia 3 września 2010 roku W załączeniu uprzejmie przesyłam według właściwości pismo .... z dnia 27 lipca 2010r wraz z załącznikami, celem zbadania zarzutów i udzielenia odpowiedzi zainteresowanemu, której kopię proszę przedłożyć tutejszej Prokuraturze, w terminie do dnia 29 września 2010 roku. --- I znowu nie zauważono, że pismo jest Stowarzyszenia, może nawet go nie otwierano, a co ciekawego, że na rozpoznanie takiej sprawy dano określony termin. Pismo 3 września 2010 roku, a odpowiedź do 29 września 2010 roku. Kpiny!!

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://siewierz.istrefa.com

istrefa gmina Siewierz | istrefa powiat będziński | istrefa śląskie | istrefa Polska

Siewierz - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat będziński, województwo śląskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 42-470 42-510


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem