Małe i Duże CHmielowskie

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 1 z 12

Stowarzyszenie 16-11-12 14:14

Pani Julia Pitera Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przesłała pismo BOE/BOS-052-0167/2011/IP Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli do Zarządu Stowarzyszenia Obrońców Poszkodowanych Właścicieli Bezprawnie Zabranych Gruntów. Oto treść tego pisma: Szanowna Pani Poseł. W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji uprzejmie informuję, że izba zakończyła kontrolę doraźną "Przestrzeganie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu zasad w zakresie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa" w ramach której sprawdzono m. in. transakcję sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu 216 ha gruntów w okolicach Siewierza o co Pani Poseł wnosiła. W toku kontroli ustalono, że grunty o powierzchni 165,8835 ha, spośród 203,9990 ha objętych umową dzierżawy nr 769 z dnia 3 listopada 1998 r. stanowiących obiekt Duże i Małe Chmielowskie zostały zbyte na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym za cenę ogółem 913 000 zł na mocy trzech aktów notarialnych (dwóch z dnia 30 maja 2001 r. dot 25.9990ha i 37.0985 ha oraz trzeciego z dnia 28 czerwca2001r - dot. trzech nieruchomości o łącznej powierzchni 102.7860 ha) zawartych w imieniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP - podmiot, którego następcą prawnym jest Agencja Nieruchomości Rolnych) przez ustanowionego pełnomocnika - Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach, w związku ze zleceniem przez AWRSP ww. instytucji m. in. dokonywania sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości podczas prowadzenia sprzedaży przedmiotowych gruntów dotyczyły dokonania sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na zasadach pierwszeństwa łącznie 165.8835 ha gruntów, mimo iż do czasu ich sprzedaży nie upłynął co najmniej trzyletni okres trwania dzierżawy tych nieruchomości od AWRSP, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991r.o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Sprzedaż dokonana została przez ww. pełnomocnika w okresie wypowiedzenia umowy zlecenia bez powiadomienia AWRSP (w tym ostatniej transakcji dokonano na dwa dni przed upływem ważności pełnomocnictwa), pomimo zastrzeżenia, że w okresie wypowiedzenia umowy zlecenia notarialne akty sprzedaży mieli zawierać pracownicy Agencji. Ponadto sprzedaż tych nieruchomości została podzielona na kilka transakcji, co umożliwiło pełnomocnikowi AWRSP ich zbycie jednemu nabywcy na podstawie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości o powierzchni nieprzekraczającej 50 ha, w tym ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi, których wartość ewidencyjna nie przekracza 2 tys. ton żyta, ustalonej stosownie do przepisów o podatku rolnym. Stwierdzono też, że w umowie zlecenia, która była podstawą udzielenia pełnomocnictwa nie zawarto postanowień dotyczących zabezpieczenia interesów AWRSP przed skutkami nienależytego wykonania umowy przez zleceniobiorcę. Agencja nie podjęła również działań w celu unieważnienia ww. transakcji, a część zakupionych przez dzierżawcę gruntów została następnie zbyta. Należy jednakże zauważyć, że sprzedaż przedmiotowych gruntów była przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu, które ostatecznie zostało umorzone postanowieniem z dnia 31 marca 2010r. (w związku z uchyleniem w 9 marca 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Opolu pierwotne wydanego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego), a pokrzywdzeni nie skorzystali z przysługującego im na podstawie art. 330 Par 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego - prawo do wniesienia aktu oskarżenia. O stwierdzonych nieprawidłowościach Najwyższa Izba Kontroli poinformowała również Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który (według przekazanych NIK informacji) zwrócił się do Prezesa ANR m. in. o ponowne przeanalizowanie transakcji sprzedaży nieruchomości przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i możliwości dalszych działań w tym zakresie oraz wzmocnienie nadzoru nad oddziałami terenowymi Agencji.

Odpowiedz Cytuj
JA 17-11-12 0:09

Jeśli prokuratura w Zawierciu prowadziła postępowanie i je umorzyła to znaczy ,że żadnego przestepstwa nie popełniono ( vide - sprawa piasku w spółce ). Więc po jaką cholerę wracać do tematu.

Odpowiedz Cytuj
Oszołomka 17-11-12 14:16

Po to, żeby ktoś kto robił przekręty, lub nie rzetelnie wywiązał się z obowiązków służbowych, nie czuł się bezpieczny i myślał, że go kara ominie.

Odpowiedz Cytuj
Oszołomka 17-11-12 14:24

Po to, żeby ktoś kto robił przekręty, lub nie rzetelnie wywiązał się z obowiązków służbowych, nie czuł się bezpieczny i myślał, że go kara ominie.

Odpowiedz Cytuj
Xyz 17-11-12 15:46

Jakie przekręty? przecież sprawę badała prokuratura i sprawę umorzyła, więc żadnego przekrętu nie było.

Odpowiedz Cytuj
Lord Wiader 17-11-12 16:12

To czemu" Stowarzyszeni " nie skorzystali z przysługującego im na podstawie art. 330 Par 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego - prawo do wniesienia aktu oskarżenia. Jakies słabe to stowarzyszenie Jak za sprawe wzieła sie" pani" Pitera to słabo to widze

Odpowiedz Cytuj
JA 17-11-12 17:30

Ale fajne : jak w sprawie piachu to prokuratura cacy jak w sprawie "chmielowskiego" to be .

Odpowiedz Cytuj
Xyz 17-11-12 17:57

Dokładnie tak jak piszesz JA, nie ma co wierzyć w to co przedtstawiają (w)spólnicy, tym bardziej że to Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Siewierzu na ul. Będzińskiej 3, czy to nie tam mieszka Wiceprzewodniczący, sekretarz zarządu Spółki? To pokazuje że teraz będą narzekać na prokuraturę że źlę zbadała sprawę chmielowskiego ale za to w sprawie piachu zachowała się fachowo i nie nikt nie ma prawa podważać jej decyzji...

Odpowiedz Cytuj
Janek 17-11-12 18:18

Tak, wałkowanie tematu jak widać trwa. Wałkujący zapominają jednak o jednym podstawowym fakcie. Każdy w świetle posiadanej wiedzy może złożyć zawiadomienie do prokuratury, jeśli zna okoliczności które zmieniają punkt widzenia. Tam gdzie ktoś ma wiedzę i dowody, temat się kontynuuje. Tak gdzie sprawa jest zamknięta i nikt nie ma już co dodać - sprawę się zostawia z ostatnim rozstrzygnięciem. Oczywiście krzykaczom zostało już tylko anonimowe forum. To świadczy o wartości wypowiadanych przez nich słów.

Odpowiedz Cytuj
Stowarzyszenie 17-11-12 19:16

Pismo Pani Julii Pitery Stowarzyszenie dostało w tym tygodniu. Prokuratura umorzyła śledztwo 14.12.2009r Stowarzyszenie powstało 28.06.2010r. A to znaczy, że Stowarzyszenie powstało po umorzeniu śledztwa. Oto Uzasadnienie Postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 14.12.2009r Sygn.Akt 2 Ds.1057/09 Prokuratura Rejonowa w Zawierciu nadzorowała prowadzone przez KPP w Będzinie śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz przy zmianie studium i podjęciu decyzji w przedmiocie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wchodzących w skład tzw. "Małego i Dużego Chmielowskiego". Postanowieniem z dnia 27.02.2009r., postępowanie zostało umorzone na zasadzie art. 17 Par. 1 pkt. 2 kpk wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Przed uprawomocnieniem się wskazanego orzeczenia do tutejszej prokuratury wpłynęło pismo sygnowane przez byłych właścicieli spornych gruntów domagające się sprawdzenia legalności działania pracowników Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Opolu przy sprzedaży nieruchomości w maju i czerwcu 2001r. Sebastianowi Lesz.... Zważywszy, że akta sprawy znajdowały się w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, czekając na wydanie orzeczenia odwoławczego w skutek zażalenia złożonego na postanowienie z dnia 27.02.2009r., kolejne zawiadomienie załączono do akt w zamiarze rozpoznania formalnie i tego wątku w postępowaniu ponownym po ewentualnym uchyleniu przez sąd zaskarżonego orzeczenia bądź w przypadku jego uprawomocnienia przesłania pisma wraz z materiałami procesowymi wyłączonymi ze sprawy wiodącej, do rozpoznania właściwej miejscowo Prokuraturze w Opolu. Wobec treści postanowienia Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 28.08.2008r., sygn. akt II Kp 160/09 przesądzającego kwestię prawomocności decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze zastosowano drugi z przytoczonych wyżej wariantów uznając jednocześnie , że społeczny wymiar sprawy i wynikająca z niego mnogość zarzutów formułowanych przez licznych pokrzywdzonych co do sposobu prowadzenia śledztwa i oceny jego wyniku, zasadnie wskazują potrzebę rozstrzygnięcia kolejnego wątku przez inną jednostkę prokuratury, jednocześnie właściwą w oparciu o kryterium miejsca popełnienia przestępstwa. Oceny w tym przedmiocie nie podzielił Prokurator Okręgowy w Opolu, który rozpoznając wszczęty przez tamtejszą jednostkę spór kompetencyjny wyznaczył Prokuraturę Rejonową w Zawierciu jako właściwą do kontynuowania postępowania także w tym przedmiocie. W tych okolicznościach wskazać należy, że kwestia legalności obrotu spornymi nieruchomościami stanowiła także przedmiot ustaleń faktycznych poczynionych w toku śledztwa wiodącego. Ustalono bowiem, że grunty zostały w przeszłości przejęte od pierwotnych właścicieli na rzecz Skarbu Państwa na podstawie różnych przepisów prawa materialnego. Przepisy ustawy z dn. 19.10.91 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. nr 208. poz.2128 z późn. zm.) oddały je następnie do Agencji Nieruchomości Rolnych. Mając wynikające z treści art. 5 cytowanej ustawy upoważnienie do wykonywania prawa własności i praw rzeczowych do przejętych w zarząd gruntów, opolski oddział agencji zlecił umową z dn.17.11.93r., Wojewódzkiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych rozdysponowanie nieruchomości zlokalizowanych na terenie byłego województwa katowickiego. W wyniku przetargu z dn. 02.09.98r., ogłoszonego w dn. 10.08.98 r., dzierżawcą spornych gruntów zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Siewierz został Sebastian Lesz..... W maju i czerwcu 2001 r., Katowickie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych sprzedało Sebastianowi Lesz.... korzystającemu z pierwszeństwa nabycia większość dzierżawionych terenów. Cenę ustalono na podstawie operatów szacunkowych z dn. 14 i 30.10.2000r., opracowanych przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Pozostałe dzierżawione grunty zostały odebrane dzierżawcy w dn. 12.06.07 r., z uwagi na rozwiązanie umowy z powodu zaległości w uiszczeniu czynszu. Oceniając legalność obrotu spornymi nieruchomościami stwierdzić należy, że zarówno uprzednia dzierżawa jak i sprzedaż nieruchomości leżała w sferze ustawowych uprawnień Agencji Rynku Rolnego. Wprawdzie nie dochowano stosując prawo pierwszeństwa w zakupie pełnego trzyletniego okresu dzierżawy, ale fakt ten nie może przesadzać o ważności czynności prawnej a tym bardziej skutkować sankcjami natury karno - prawnej. Nie ma bowiem żadnych dowodów, że pracownicy agencji i KBGiTR działali celowo w zamiarze obejścia obowiązujących przepisów bądź tym bardziej w porozumieniu z dzierżawcą towarzyszył im zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej. Podkreślenia w tym kontekście wymaga fakt, że ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wartość nieruchomości nie daje podstaw do kwestionowania przyjętej w 2001 r., ceny sprzedaży. Tożsame wnioski sformułował także Zespół Kontroli Wewnętrznej działający w biurze prezesa ANR po przeprowadzeniu w wyniku skargi jednego z mieszkańców Siewierza postępowania wyjaśniającego skutkującego wyłącznie sankcjami dyscyplinarnymi dla pracowników OT ANR w Opolu. Z tych powodów postępowanie wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego postanowiono umorzyć.

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://siewierz.istrefa.com

istrefa gmina Siewierz | istrefa powiat będziński | istrefa śląskie | istrefa Polska

Siewierz - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat będziński, województwo śląskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 42-470 42-510


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem